Публічний договір на надання послуг із вивчення іноземної (англійської) мови

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
«Union Jack English School» (ФОП Колесникова Н.С), в особі Директора Колесникової Наталії Сергіївни, іменована надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов'язується надати Студентові послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.
1.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Студентом рівня володіння іноземною мовою.
2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця.
2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:
прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
обрана програма навчання;
порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова);
відвідування розмовного клубу (кількість годин);
2.5. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надсилає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення іноземної мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.
2.6. На Замовника послуг за цим Договором поширюються Спеціальні пропозиції Виконавця, з умовами якої Замовник може ознайомитись через засобами телефонного зв'язку або на офіційному сайті Виконавця.
Спеціальні пропозиції Виконавця не застосовується у разі вибору Замовником часткового способу оплати послуг.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1. Специфікація послуги (назва продукту, семестр, кількість годин) визначається в телефонній розмові .
3.1.1 Послуги надаються в онлайн / віртуальному форматі
3.2. Тривалість продукту та інших послуг:
Групові заняття
3.2.1. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.
3.2.2. Для групових програм початком семестру є перший тиждень вересня та перше заняття відповідно до розкладу групи.
3.2.3. У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
3.2.4 Пропущені заняття не відпрацьовуються.
Індивідуальні заняття
3.2.5. При обранні програми індивідуального навчання Студент має узгодити індивідуальний графік занять враховуючи наступні строки надання послуги:
- 10 годин індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше трьох місяців від дати сплати послуги;
- 20 годин індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше шести календарних місяців від дати сплати послуги.
- 30 годин і більше індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше дев'яти календарних місяців від дати сплати послуги
Невикористані години не переносяться, згорають автоматично та не повертаються в грошовому еквіваленті по закінченню вказаного строку надання послуги.
3.2.6. Студенти, які пропустили своє індивідуальне заняття з поважних причин, можуть узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.
3.2.7. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах, встановлених строками програми.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською Студента та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.
4.1.3. Формувати навчальні групи у складі не більше 8 студентів у звичайних групах та не більше 4 студентів у міні-групах, діти віком до 6 років не більш 6 студентів.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
4.2.2. . Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.
4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.4. Відмовити Студенту в наданні послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов'язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. Про це Виконавець зобов'язується завчасно повідомити Замовника.
4.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
4.2.6. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена на сайті —————-в національній валюті України.
5.2. Оплата послуг здійснюється Замовником авансовим (попереднім) платежем шляхом перерахування повної вартості відповідної послуги (за місяць, семестр або рік) згідно Прейскуранту цін Виконавця у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів та відповідно до правил платіжної системи, або іншим способом за погодженням Сторінам.
Оплата за місяць здійснюється до 5 числа поточного місяця.
Додаткові платні послуги (розмовні клуби, марафони та інше) оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, встановленими Виконавцем. Оплата за підключення до електронного підручника здійснюється раз на рік ( 850 грн) і не є оплатою за заняття.
5.3. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку прострочення Замовником строку внесення платежу згідно встановленого графіку.
5.4. Політика повернення коштів за навчання:
5.4.1. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання з непередбачуваних обставин (в тому числі, але не виключно виїзд до іншої країни на період більш ніж 2 тижні; вагомі медичні підстави, які потребують довготривалого лікування) Виконавець може прийняти рішення про перерахування суми оплати у наступному платіжному періоді.
5.4.2. Рішення про повернення коштів приймається Виконавцем на підставі відповідної письмової заяви Замовник, до якої додаються документи, підтверджуючі обставини, які перешкоджають подальшому навчанню.*
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.
8.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.
8.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.
8.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.
8.5. Протягом строку надання послуг Студенту Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Студентів, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.
9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Колесникова Н.С.
Установа банку - ПриватБанк
МФО банку - 305299
Отримувач платежу - КОЛЕСНИКОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
IBAN - UA473052990000026003026700931
Рахунок отримувача - 26003026700931
Валюта карти - UAH
РНОКПП отримувача - 2846304826
Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.
* за умови повної сплати семестрового або річного навчання